Aplinkosaugininkai atliko KLASCO patikrinimą

Reklama baigsis po sek.

Aplinkos apsaugos departamentas 2020 m. birželio 16 d. atliko neplaninį AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos (KLASCO) patikrinimą dėl galimai pažeidžiamų aplinkos apsaugos reikalavimų atliekant krovos darbus, aplinkos oro teršimo kietosiomis dalelėmis.

Per inspekcinius vizitus ir neplanines išvykas į įmonę buvo tikrinama, kaip vykdomi geležies rūdos krovos darbai iš geležinkelio vagonų ant krantinės: ar atliekant krovos darbus dulkėms nusodinti buvo naudojamos vandens patrankos ir ar laistomi įmonės teritorijoje esantys technologiniai keliai. Pažymėtina, kad Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai krovos darbus stebėjo ir ne darbo metu.

Per patikrinimą buvo įvertinti uosto teritorijoje įrengtų oro kokybės monitoringo stotelių „Klasco – Nafta – 491“ ir „Klasco – 492“ matavimų duomenys nuo 2020-04-12 iki 2020-06-10. Įvertinus duomenis, kietųjų dalelių koncentracijoms aplinkos ore nustatytų ribinių verčių viršijimai nenustatyti.

Atliekant patikrinimą buvo nustatyti neatitikimai tarp aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje ir Taršos leidime nustatytų duomenų. Taip pat neįvykdyta su Aplinkos apsaugos agentūros suderinto Poveikio aplinkos kokybei mažinimo priemonių plano priemonė iki 2019-12-30 rekonstruoti 10 ir 11 krantinėse esamus sandėlius ir į jų vietą perkelti geležies rūdos krovinį. Tačiau šie neatitikimai yra tiesiogiai susiję su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūromis, dėl kurių šiuo metu vyksta teisminiai ginčai su Aplinkos apsaugos agentūra.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių