Reglamentuotas nuotolinis Seimo darbas

Reklama baigsis po sek.

Seimas pritarė Statuto pataisoms dėl galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Statuto pataisomis (projektas Nr. XIVP-63(3) nustatyta, kad išimtiniais atvejais motyvuotu Seimo valdybos sprendimu Seimo posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu, kai įvedama nepaprastoji padėtis, paskelbiama ekstremalioji situacija ar karantinas ir gali kilti grėsmė Seimo darbui, nes dėl objektyvių aplinkybių gali kilti pavojus Seimo narių sveikatai ir (ar) gyvybei, ir Seimo nariai negali susirinkti į Seimo posėdį Seimo rūmuose, Seimo valdybos sprendimu Seimo posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu.

Linkiu Seimui, kad niekada nereikėtų pereiti į nuotolinį darbą, tačiau jeigu ne ir mums reikės operatyviai dirbti tarpušvenčiu, po Naujų metų, o skaičiai tik blogės. Ir Seime atvejų daugėja. Taip, mielieji, būsime priversti dirbti nuotoliniu būdu, todėl mes turime būti pasiruošę šį variantą ir, man atrodo, šis Statuto projektas atliepia mūsų visų lūkesčius, yra tinkamas ir leis mums sėkmingai dirbti ir nuotoliniu būdu“, – pritarti pataisoms kvietė Seimo Pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas.

Seimo posėdis organizuojamas, Seimo nariai jame dalyvauja ir sprendimai svarstomais klausimais priimami nuotoliniu būdu realiuoju laiku Nacionalinio kibernetinio saugumo centro įvertintomis ir saugiomis pripažintomis telekonferencijų platformomis. Nuotoliniu būdu organizuotame Seimo posėdyje svarstomais klausimais Seimo nariai savo Seimo nario teises ir pareigas privalo įgyvendinti asmeniškai.

Laikoma, kad Seimo narys dalyvavo Seimo posėdyje, jeigu jis užsiregistravo daugiau kaip pusėje iš anksto numatytų ir numatytu laiku įvykusių balsavimų dėl teisės akto priėmimo ir užsiregistravo visuose tos dienos Seimo posėdžiuose. Laikoma, kad Seimo narys dalyvavo Seimo komiteto ar komisijos posėdyje, jeigu jis užsiregistravo posėdžio protokolo priede pasirašytinai, išskyrus šio statuto 53 straipsnio 8 dalyje ir 18613 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus.

Nuotoliniu būdu organizuojamame Seimo posėdyje naudojant informacines technologijas turi būti užtikrinta:

1) posėdyje dalyvaujančio Seimo nario tapatybės nustatymas 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 nustatytomis priemonėmis;

2) Seimo posėdžio eigos fiksavimas;

3) Seimo posėdžio vaizdo ir garso transliavimas Seimo interneto svetainėje, posėdžio vaizdo ir garso įrašo išsaugojimas;

4) Seimo nario, dalyvaujančio balsavime, papildomas tapatybės nustatymas registracijos ir balsavimo momento fotofiksavimo būdu, leidžiantis įsitikinti, kad Seimo narys balsavo asmeniškai ir balsavimo metu aiškiai fiksuojama išreikšta tikroji Seimo nario valia, o balsuojant dėl įstatymo ar kito Seimo akto priėmimo – ir papildomas tapatybės nustatymas Reglamente (ES) Nr. 910/2014 nustatytomis priemonėmis.

Numatoma, kad Respublikos Prezidentui ir jo įgaliotiems atstovams, Vyriausybės nariams, generaliniam prokurorui, valstybės kontrolieriui, Lietuvos banko valdybos pirmininkui, kitiems Seimo posėdyje svarstomais klausimais dalyvaujantiems asmenims, taip pat į posėdį pakviestiems asmenims užtikrinama galimybė saugiomis elektroninių ryšių priemonėmis prisijungti prie nuotoliniu būdu saugiomis telekonferencijų platformomis organizuoto Seimo posėdžio.

Nuotolinį Seimo darbą reglamentuojančios nuostatos netaikomos, kai: rengiamas uždaras ar pirmasis naujai išrinkto Seimo posėdis; kai rengiamas Seimo posėdis, kuriame prisiekia išrinktas Respublikos Prezidentas, kuriame pradėdami eiti pareigas prisiekia Ministras Pirmininkas ir Vyriausybės nariai – ministrai, Konstitucinio Teismo teisėjai, Aukščiausiojo Teismo teisėjai, valstybės kontrolierius, Lietuvos banko valdybos pirmininkas, kiti Seimo paskirti valstybės pareigūnai.

Nuotoliniu būdu negali būti rengiami: uždaras Seimo valdybos, Seimo komiteto, komisijos, pakomitečio posėdis, uždari komiteto klausymai ir tokiame posėdyje ar klausymuose svarstoma Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme numatyta įslaptinta informacija; kai Statute nustatytais atvejais Seimo sprendimai priimami Seimo nariams balsuojant slaptai, kai balsuojama dėl Konstitucijos keitimo įstatymo arba konstitucinio įstatymo projekto.

Statuto pataisos priimtos už balsavus 124, nė vienam nebuvus prieš, susilaikius 6 Seimo nariams.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių