Savivaldybės administracija parengė pastabas LR bendrajam planui

Reklama baigsis po sek.

Šiandien nuotoliniu būdu vykusiame Klaipėdos miesto savaivaldybės Tarybos kolegijos posėdyje buvo pristatytos administracijos parengtos pastabos LR bendrajam planui ir jo sprendiniams. Politikams pritarus, uostamiesčio savivaldybės administracjia parengtą dokumento projektą privalo pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai. Tai padaryti privaloma iki spalio mėn. 5 dienos (ateinančio pirmadienio imtinai). 

Pasak pastabų bei pasiūlymų rengėjos, Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjos Mantės Černiutės-Amšiejienės, parengtą uostamiesčio poziciją šalies bendrojo plano rengime atspindi 18 siūlymų.

„Daugiausiai pasiūlymai susiję su uosto plėtra, nes visuose sprendiniuose Klaipėda matoma kaip jūrinis vienetas, kaip uostamiestis, prioritetuose orientuojamasi į dvigubai didesnius krovinių kiekius nei yra dabar, tačiau tuo pačiu metu LR bendrojo plano sprendiniuose pamirštami ir nuošalyje arba ilgesnėje perspektyvoje paliekami infrastruktūriniai projektai. JIe atidedami tolimesniam laikotarpiui”, – M. Černiutė-Amšiejienė.

Netenkina numatytos išorinio uosto plėtros galimybės

Atsižvelgiant į tai, kad LR BP yra svarbiausias teritorijų planavimo dokumentas Lietuvoje ir pagal jo sprendinius bus planuojama šalies raida ateinančiu dešimtmečiu bei į tai, kad šiuo dokumentu Lietuvos Respublikos Vyriausybė sudarys prielaidas įgyvendinti uosto plėtrą, dėl kurios jau ne vieni metai vyksta daug diskusijų, ir kurios galimas poveikis aplinkai kelia nemažai pagrįstų klausimų, administracija parengė pasiūlymus dėl parengtų sprendinių patikslinimo. Dėl išorinio uosto parengti trys variantai:

Var. 1. Vyriausybei siūloma tikslinti sprendinius, nurodant, kad tik įgyvendinus jūrų uosto plėtrai būtinas ir su uosto poveikio aplinkai mažinimu susijusias priemones, numatytas dalykinių sąlygų sąvado įgyvendinimo programoje bei išeikvojus plėtros galimybes pietinėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalyje, pradėti planuoti plėtrą išoriniame uoste.

Var. 2. Siūloma tikslinti sprendinius, nurodant, kad tik įgyvendinus uosto plėtrai būtinas ir su uosto poveikio aplinkai mažinimu susijusias priemones, numatytas dalykinių sąlygų sąvado įgyvendinimo programoje, numatyti uosto plėtros galimybę Melnragėje.

Var. 3. Siūloma tikslinti sprendinius, nurodant, kad išorinio giliavandenio jūrų uosto įrengimui prioritetas nustatomas Būtingėje.

Tarybos kolegijos nariai už kiekvieną siūlomą variantą balsavo atskirai, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių alternatyvų jiems priimtinesnė. Buvo siūlymų įtraukti ir 4 variantą – apskritai siūlyti išbraukti sprendiniuose galimybę išorinį uostą rengti Melnragėje, tačiau įvardinti tai parengtame dokumento projekte atsisakyta.

Daugumos Tarybos kolegijos narių balsų persvara pritarta 1 variantui – 9 nariai balsavo už šią alternatyvą. 3-ią variantą palaikė 2 Tarybos kolegijos nariai, vienas susilaikė.

Parengtos pastabos ir dėl kitų infrastruktūrinių projektų

Be šio pagrindinio pasiūlymo, liečiančio išorinio uosto plėtrą, Lietuvos Respublikos bendrajam planui yra parengti ir kiti pasiūlymai, kurie svarbūs Klaipėdos miestui:

  • Siekiant mažinti neigiamą krovininio transporto poveikį miestui ir numatant jungtis su uostu, į bendrojo plano sprendinius įtraukti ir centrinį automobilių transporto koridorių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, kuris iki šiol yra neužbaigtas, taip pat Jakų žiedo rekonstravimo užbaigimo sprendinį.
  • Numatyti, kad tarši krova iškeliama iš Klaipėdos miesto centrinės dalies ir gyvenamųjų teritorijų gretimybės.

  • Patikslinti, kad kuriama nauja pramoninė teritorija su prieiga prie Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bus už Klaipėdos miesto administracinės ribos.

  • Numatyti, kad į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir iš jo traukiniais gabenamų krovinių maršrutai turi būti diferencijuojami pagal uosto dalis ir patikslinti, kad dėl šiaurinės stoties įrengimo reikia nagrinėti teritorijas už Klaipėdos miesto ribų ir saugoti esamą Girulių mišką.

  • Numatyti mažųjų ir pramoginių laivų uostelio įrengimą pietinėje Klaipėdos miesto dalyje, prie Kuršių marių, už Kairių gatvės.

  • Numatyti, kad inžinerinės krantotvarkos priemonės turi būti taikomos ne tik iškilus ekstremalioms grėsmėms gyventojų saugumui, bet ir esamai erozijai stabdyti bei nuo galimos erozijos dėl numatomų pasikeitimų krante saugoti ne tik gyvenamuosius būstus, bet ir Klaipėdos miesto poilsio zonas bei paplūdimius.

  • Patikslinti Palangos oro uosto statusą sprendiniuose, nurodant jį tarptautinio lygmens susisiekimo paslaugas teikiančių objektų sąraše.

  • Papildyti sprendinius sporto infrastruktūros objektais ir nurodyti Klaipėdos mieste regioninį sporto kompleksą su futbolo stadionu.

Lietuvos Respublikos bendrajame plane Vakarų Lietuvos partnerysčių grupei, kuriai priskirta Klaipėda, išskirtas plėtros prioritetas: jūros ir sausumos veiklų ryšių stiprinimas ir teritorinė veiklų sklaida. Tačiau Savivaldybės netenkina, kad konkretūs projektai, kurie gerintų šiuos ryšius, nukeliami tolimesniems planavimo laikotarpiams ar apsiribojama tik galimybių studijomis. Pavyzdžiui Pietinio aplinkkelio įgyvendinimas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos parengtą programą numatomas tik iki 2035 m., Šiaurinis įvažiavimas siejamas tik su išorinio uosto įrengimu, sprendiniuose centrinis įvažiavimas visai nepaminėtas, geležinkelio aplinkkelio įgyvendinimui numatoma parengti galimybių studiją iki 2030 m. ir pan. O tuo tarpu uosto krovą padvigubinti ir plėsti uosto teritorijas tiek į pietus, tiek į šiaurę – numatoma iki 2030m. Savivaldybė siekia, kad darnios uosto plėtros užtikrinimui būtinos priemonės būtų įgyvendinamos savalaikiai.

Lietuvos Respublikos bendrasis planas – svarbiausias teritorijų planavimo dokumentas Lietuvoje. Pagal jo sprendinius bus planuojama šalies raida ateinančiam dešimtmečiui. Planavimo organizatoriaus funkcijas vykdo Aplinkos ministerija, bendrąjį planą tvirtins Vyriausybė. Konkretizuoti plano sprendiniai numatomi laikotarpiui iki 2030 m., o vystymosi kryptys ir koncepcija iki 2050 metų.

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių